HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

نحوه بی خطرسازی خون

در صورت ریختن حجم کمی خون (کمتر از ۳۰ cc ) روی زمین، توسط یک دستمال تمیز جمع آوری شده و با آب و شوینده پاکسازی میشود و با محلول ضدعفونی کننده کف با غلظت ۲۰ cc در یک لیتر آب محل ضدعفونی شود.   در صورت ریختن حجم زیادی خون (بیش از ۳۰ cc […]

جزوه اموزشی مراقبت های اولیه بیمار ، ویژه کمک پرستاران

رعایت بهداشت فردی بیمار از اصول مراقبت های اولیه بیمار می باشد . خصوصاً در بیماران بیهوش و یا ناتوان که توانایی انجام مراقبت از خود را ندارند ؛ به جهت پیشگیری از ایجاد زخم ، عفونت ویا هر گونه عارضه ناشی از بستری شدن طولانی مدت در تخت اقداماتی مانند تغییر وضعیت بدنی بیمار […]

کتابچه آموزشی ایمنی بیمار / وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن درمانی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر    ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود    %۱۰ ا ز ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی، ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآورد   ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎ %۷۵ از اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com