HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

پذیرش
– دریافت دستور بستری از پزشک معالج توسط بیمار (دستور بستری با تاریخ و بخش بستری مشخص و ممهور به مهر و امضا پزشک معالج)
– ارتباط بیمار با واحد پذیرش بیمارستان در زمان تعیین شده توسط پزشک
– ارائه دستور پزشک و مدارک بیمه ای توسط بیمار یا همراه وی (دفترچه بیمه و در صورت داشتن بیمه تکمیلی معرفی نامه از بیمه تکمیلی) جهت بستری به متصدی پذیرش
– ارائه توضیحات کامل درخصوص کلیه هزینه های بیمارستان توسط پرسنل پذیرش (هزینه اتاق ها، هزینه اعمال جراحی، هزینه سرویس همراه و پاسخگویی به سوالات بیمار و همراه وی)
– انتظار بیمار جهت ثبت اطلاعات در سیستم HIS وچاپ برگه های پذیرش و رضایت آگاهانه جهت بستری توسط پرسنل پذیرش
– تکمیل رضایت نامه بستری پس از بررسی صحت اطلاعات ثبت شده در فرم پذیرش توسط بیمار یا همراه وی همچنین تکمیل فرم انتخاب نوع اتاق (اتاق یک تختی یا اتاق دو تختی)
– تکمیل فرم سرویس همراه درصورت درخواست بیمار قبل از انتقال به بخش توسط بیمار یا همراه وی
– ارجاع بیمار به داروخانه و دریافت کیف بهداشتی مورد نیاز
– اخذ مبلغ ودیعه بستری از بیمار یا همراه وی توسط پرسنل صندوق
– ارائه توضیحات مورد نظر در خصوص متوسط زمان انتظار و حضور در لابی توسط متصدی پذیرش
– هدایت بیمار توسط پرسنل پذیرش به بخش
– استقرار بیمار در بخش و تحویل بیمار و پرونده وی به پرستار بخش توسط پرسنل پذیرش

نکته: جهت انجام اعمال زنان، زیبایی و بیمارانی که زیر سن قانونی هستند، در صورت مجرد بودن رضایت پدر بیمار و در صورت متاهل بودن رضایت همسر بیمار الزامی می باشد. فرد رضایت دهنده باید در هنگام ورود بیمار به اتاق عمل در کنار بیمار حضور داشته باشد و پس از ارائه شناسنامه، فرم رضایت عمل را در اتاق عمل مطالعه و امضا نماید.

ترخیص
– ثبت دستور ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج
– تکمیل و کنترل اوراق پرونده و ورود کلیه خدمات در HIS توسط منشی و پرستار
– تحویل پرونده به داروخانه جهت رفع نواقص احتمالی توسط منشی بخش
– تحویل پرونده به واحد ترخیص توسط پرسنل داروخانه
– بررسی و کنترل خدمات ارائه شده و اخذ صورتحساب و پشت نویسی از پرونده بیمار توسط پرسنل ترخیص
– ارسال صورتحساب به صندوق توسط پرسنل ترخیص
– اخذ وجه و تحویل رسید و اجازه خروج (دو نسخه) به بیمار یا همراه وی توسط پرسنل صندوق
– ارائه برگه اجازه خروج به پرستار بخش و پرسنل اطلاعات توسط بیمار یا همراه وی
نکته: مدت زمان انتظار ترخیص از زمان ثبت دستور ترخیص توسط پزشک معالج تا ترخیص نهایی حداقل ۲ ساعت می باشد.

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com