HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

برای درخواست همکاری در بیمارستان سینا سمنان، لطفا با توجه به فیلد کاری خود یکی از فرم های زیر را پر کنید

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com