HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

بینش و ارزش

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشنداین امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار استبر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتی– درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کندبر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

این منشور باتوجه به ارزش های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

ارائه خدمات سلامت باید:شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد؛

بر پایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد؛

فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی،نوع بیماری و جنسیتی باشد؛

۱-بر اساس دانش روز باشد؛

۲-مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد؛

۳-در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد؛

۴-مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان، و توانبخشی باشد؛

۵-به همراه تأمین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد؛

۶-توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشند؛

۷-در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد؛

۸-با در نظر گرفتن متغییرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد؛

۹-در مراقبت فوری و ضروری اورژانس)، بدون توجه به تامین هزینه ی آن صورت گیرددر موارد غیرفوری الکتیوبر اساس ضوابط تعریف شده باشد؛

۱۰-در مراقبت فوری و ضروری اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه ی خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛

۱۱-درمراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گرددمنظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی،اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد ، بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد؛

۱- محتوای اطلاعات با ید شامل موراد ذیل باشد:

۱-۱- مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش؛

۱-۲-ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش؛

۱-۳- نام، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر؛

۱-۴-روش های تشخیص و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه ی اطلاعات تاثر گذار در روند تصمیم گیری بیمار؛

۵-۱-نحوه ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول دوران درمان؛

۶-۱- کلیه ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند؛

۷-۱ ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

۲-نحوه ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:

۱-۲- اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه:

  • تاخیر در شروع درمان به واسطه ی ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد،در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)
  • بیمار علی رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

۲-۲- بیمار می تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نماید و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

۱-محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:

۱-۱-انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط؛

۲-۱- انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

۳-۱- شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیر در تداوم و نحوه خدمات سلامت نخواهد داشت؛

۴-۱-قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار دهد؛

۵-۱-اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیمی گیری می باشد ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلات و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد؛

۲- شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موراد ذیل می باشد:

۱-۲- انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع مذکور در بند دومباشد؛

۲-۲- پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

۱-رعایت اصل رازداری راجع به کلیه ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد؛

۲-در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شودضروری است بدین منظور کلیه ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛

۳- فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛

۴- بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشدهمراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد؛

۱-هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید؛

۲-بیماران حق دارند از نحوه ی رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند؛

۳- خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد، اعمال کلیه حقوق بیمارمذکور در این منشور– بر عهده ی تصمیم گیرنده ی قانونی جایگزین خواهد بود البته چنانچه تصمیم گیرنده ی جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار می شود، پزشک می تواند از طریق ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید.

چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com