HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

دکتر معتمد

هوا هنوز گرگ و میش بود. سجاده‌اش را جمع کرد و قرآن را بوسید و آنها را در طاقچه گذاشت. صبحانه‌ای مختصر خورد و سوار بر اسب راهی شد تا بیمارانی که دیشب بدحال بودند را ویزیت کند. این ویزیت بیماران  در شهر خلاصه نمیشد و گاهی تا سرخه هم ادامه داشت. خیالش از بیماران بدحال […]

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com