HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

نحوه بی خطرسازی خون

  • در صورت ریختن حجم کمی خون (کمتر از ۳۰ cc ) روی زمین، توسط یک دستمال تمیز جمع آوری شده و با آب و شوینده پاکسازی میشود و با محلول ضدعفونی کننده کف با غلظت ۲۰ cc در یک لیتر آب محل ضدعفونی شود.

 

  • در صورت ریختن حجم زیادی خون (بیش از ۳۰ cc ) روی زمین، ابتدا دستمال تمیز را روی خون انداخته و سپس محلول وایتکس ۱ به ۹(مثال:یک لیوان وایتکس و ۹ لیوان آب ) را روی دستمال ریخته و با زمان ماند ۱۵ دقیقه خون بی خطر میشود و سپس توسط یک دستمال تمیز جمع آوری شده و با آب و شوینده پاکسازی می شود و با محلول ضدعفونی کننده کف با غلظت ۲۰ cc در یک لیتر آب محل ضدعفونی شود.

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com