HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

راهنمای ارزیابی اولیه بیمار مخصوص کادر درمان

ارزیابی اولیه از وضعیت بیمار فرآیندی پویا و مداوم است که می تواند در تصمیم گیری در مورد شرایط بیمار ، بررسی نیازهای درمانی اورژانس ، درمان الکتیو و برنامه ریزی مراقبتی موثر واقع شود .

ارزیابی اولیه از بیمار اطلاعات زیر را برای ارائه دهندگان خدمت فراهم می کند :

  1. درک مراقبت مورد نیاز که بیمار برای آن به بیمارستان مراجعه کرده است
  2. انتخاب بهترین مراقبت
  3. تشخیص درست و بررسی پاسخ بیمار به مراقبت های ارائه شده .

 

 

 

  • برای شروع درمان صحیح و سریع تا حد امکان بایستی ارزیابی در اولین فرصت ممکن انجام شود.

  • بر اساس استاندارد ارزیابی اولیه پرستار از بیمار بایستی در ۶ ساعت اول پس از پذیرش بیمار بستری و یا زودتر بر اساس شرایط بیمار انجام شود .

  • نتایج حاصل از ارزیابی اولیه پرستار ، باید در پرونده بیمار ثبت شود و برای تمامی افراد درگیر در امر مراقبت بیمار قابل دسترس باشد .

دانلود راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه بیمار 

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com