HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

کتابچه آموزشی مراقبت از سکته مغزی – تهیه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سکته مغزی چیست

سکته مغزی یک رویداد ناگهانی است که به دلیل انسداد یا شکستگی عروق خونی بر انتقال خون به مغز تأثیر می گذارد. مشکالت ناشی از سکته مغزی به محل آسیب مغزی بستگی دارد.
انواع مختلفی از سکته مغزی وجود دارد
 سکته ایسکمیک:
لخته یا سکته مغزی ایسکمیک توسط ترومبوز )لخته ای ثابت که در رگ خونی تشکیل می شود( یا آمبولی )لخته ای که از طریق جریان خون حرکت می کند و رگ خونی را مسدود می کند( ایجاد می شود. یک رگ خونی می تواند توسط لخته ای که از دیوارههمان رگ )سکته مغزی ترومبوتیک(، یا رگ بزرگتر دیگر )سکته ترومبوآمبولیک(یا قلب )سکته قلبی-آمبولیک( می آید، مسدود شود. ۸۷ درصد سکته ها سکته های ایسکمیک هستند. هنگامی که یک رگ خونی توسط یک لخته مسدود می شود، ناحیه ای از مغز که توسط آن رگ خونی قبال خونرسانی می شود مواد مغذی کافی از خون دریافت نمی کند و می میرد.

 حمله ایسکمیک گذرا (TIA)

حمله ایسکمیک گذرا )TIA )نوع دیگری از سکته مغزی است که در اثر لخته های موقت ایجاد می شود و معمولا به عنوان “سکته مغزی کوچک” شناخته می شود. TIA ها یک عالمت هشدار دهنده هستند که ممکن است منجر به سکته مغزی واقعی شوند. عالئم تا ۵ دقیقه طول می کشد و معموال هیچ آسیب دائمی به مغز رخ نمی دهد. به طور معمول، فردی که TIA را تجربه می کند به احتمال زیاد در عرض یک سال دچار سکته مغزی شدید می شود.
 سکته مغزی خونریزی دهنده( هموراژیک):

دو نوع ضعف عروقی که ممکن است به سادگی ایجادخونریزی مغزی نمایند عبارتند از: آنوریسم و ناهنجاری شریانی وریدی .
سکته مغزی خونریزی دهنده یا سکته هموراژیک زمانی ایجاد می شود که یک رگ خونی ضعیف  در مغز شکسته یا ترکیده شود. نشت خون به داخل و اطراف ناحیه مغز به ترتیب باعث خونریزی داخل مغزی و زیر عنکبوتیه می شود. این نشت گردش خون طبیعی را تغییر می دهد و باعث آسیب مغزی می شود.

برای ادامه مطالعه و آشنایی با مطالب بیشتر این کتابچه را میتوانید از اینجا دریافت بفرمایید

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com