اطلاعات تماس


تلفن گویا 3135
مرکز تلفن 31352040
پذیرش و ترخیص 31351217
کلینیک 31351227
اطلاعات 31351240
سوپروایزر 31351511-31351512
اورژانس 31351257
بخش بستری 31351444
بخش ویژه 31351302
بخش لیبر 31351414
اتاق عمل 31351314
مدیر پرستاری 31352080
مدیر اجرایی 31352070
مدیر مالی 31352010
دفتر مدیرعامل 31352060