تعرفه خدمات

شرح خدمت تعرفه ( ریال)
اتاق خصوصی یک تخته (روز بستری) 9/624/000
اتاق دو تخته (روز بستری) 7/485/000
هزینه تخت ICU ( مراقیت های ویژه ) ( روز بستری ) 19/245/000
هزینه تخت NICU ( مراقبت های ویژه نوزادان ) (روز بستری) 19/245/000
هزینه تخت نوزاد سالم (روز بستری) 3/743/000
هزینه تخت نوزاد ناسالم ( روز بستری )
(این هزینه شامل NICU نخواهد بود)
5/346/000
هزینه تخت نوزاد ( انکوباتور (زردی) ) روز بستری 5/346/000
هزینه تخت CCU 12/296/000
هزینه تخت اورژانس ( کمتر از 6 ساعت بستری )
DAY CARE
2/500/000
هزینه همراه ( آزاد ) 1/069/000
سرویس غذای همراه ( آزاد ) 181/000
هزینه کیف مادر و نوزاد ( آزاد ) 840/000
هزینه لباس مادر و نوزاد (آزاد ) 560/000
هزینه کیف بیمار ( آزاد ) 380/000
هزینه لباس بیمار (آزاد) 420/000

توضیحات:

- هزینه تمام تخت ها ( عادی و ویژه ) توسط بیمه ها تا سقف تعرفه های دولتی پرداخت می شود که در بیمارستان های خصوصی مابه تفاوت آن به عهده بیمار می باشد.

- هزینه لباس و کیف بهداشتی متغییر بوده و بر اساس قیمت روز محاسبه می گردد.

- تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1398 می باشد.

- تخت اطفال ( کودک بالای 28 روز ) بر مبنای هزینه اتاق یک تخته/دو تخته محاسبه می گردد.