فشارخون بالا، پیشگیري، درمان و خود مراقبتی

فشارخون بالا، پیشگیري، درمان و خود مراقبتی

فشار خون به چه معنی است؟

نیرویی است که خون بر دیواره رگهائی که در آن جریان دارد وارد میکند و به صورت دو عدد بیان می شود. هر دو عدد مهم هستند. عدد اول )عدد بزرگ تر( فشار سیستولیک نامیده می شود و وقتی است که قلب شما با انقباض خود، خون را به درون رگ ها می راند.عدد دوم فشار دیاستولیک نام دارد) عدد کوچک تر( و در حقیقت فشار خون شما بین دو انقباض قلب( یا زمان پذیرش خون به داخل قلب ) است.

۵ نکته برای پیشگیری از دیابت و راهنمای رژیم کربوهیدارتی کنترل شده

۵ نکته برای پیشگیری از دیابت و راهنمای رژیم کربوهیدارتی کنترل شده

تغییر سبک زندگی می‌تواند یک قدم بزرگ به سمت پیشگیری از دیابت باشد و هیچوقت برای شروع دیر نیست. 
پیشگیری از دیابت درست مثل سالم غذا خوردن، بالا بردن فعالیت بدنی و کم کردن اضافه وزن، جزء اصول اولیه است و هیچوقت برای شروع دیر نیست. با ایجاد چند تغییر کوچک در سبک زندگی‌تان می‌توانید از بروز مشکلات جدی دیابت مثل تخریب اعصاب، کلیه‌ها ، چشم و قلب، جلوگیری کنید

پمفیلت کنترل قند خون

پمفیلت کنترل قند خون

ديابت يك بيماري مزمن است كه ناشي از عدم توليد انسولين كافي به وسيله پانكراس مي باشد يا وقتي كه بدن نمي تواند انسولين توليده شده را به خوبي استفاده كند. انسولين هورموني است كه به وسيله پانكراس ساخته مي شود و سبب ورود گلوكز به سلولها براي توليد انرژي مي شود. نارسايي توليد انسولين عملكرد انسولين يا هر دو سبب افزايش سطح گلوكز در خون (هيپرگليسمي) مي شود.