پمفیلت کنترل قند خون

پمفیلت کنترل قند خون

ديابت يك بيماري مزمن است كه ناشي از عدم توليد انسولين كافي به وسيله پانكراس مي باشد يا وقتي كه بدن نمي تواند انسولين توليده شده را به خوبي استفاده كند. انسولين هورموني است كه به وسيله پانكراس ساخته مي شود و سبب ورود گلوكز به سلولها براي توليد انرژي مي شود. نارسايي توليد انسولين عملكرد انسولين يا هر دو سبب افزايش سطح گلوكز در خون (هيپرگليسمي) مي شود.


پمفیلت کنترل قند خون

دانلود پمفیلت کنترل قند خون